Generalversammlung vun Gaart an Heem Wilwerdang

Den 10te Mäerz hat Gaart an Heem Sektioun vu Wilwerdang zesummen mat der Chorale St.Cécile hir Generalversammlung ofgehal.

Nodeems den Aktivitéits- an de Keesebericht virgedroe gi sinn, ass den 2 austriedende Comitésmemberen fir hir laangjäreg Aarbecht am Comité Villmools Merci gesot ginn.

Uschléissend huet de Plümer Romain, Gemengeconseiller vun Ëlwen, de Veraïner de Pilotprojet vun der Fernsteierung vun den ëffentlechen Gebaier erkläert.

Den Député-Maire Edy Mertens huet duerno vun der Geleeënheet profitéiert fir de Veräiner fir hiert Engagement am kulturelle Liewen Merci ze soen.

Den Owend ass bei engem gudde Patt an Maufel op een Enn gaangen.