Familljemass

Familljemass zu Wilerdang

Schéin ass haut Statue vun der Muttergottes vun der Kommiounskanner dekoréiert ginn.

An dat am Zeechen dass eng Kommunioun net nëmmen fir deen Dag beschenkt ze ginn, mee fir déi Léift erëm ze ginn an hei symbolesch un Muttergottes.