Familljemass 28 januar 2018

Flott war de Sketch deen an der Familljemass vum 28te Januar vun de Kanner virgedroe ginn ass. Geschicht huet ëm den Zachäus, een réimeschen Zöllner gedréint, dee steeräich, mee onglécklech war bis hien enges Daags dem Erléiser begéint ass.

Dass Geld eleng net glécklech mëscht, ass eng al Weisheet déi haut näischt vu senger Bedeitung verluer huet, wou déi sozial Schéier ëmmer méi grouss gëtt.

Uschléissend sinn Kommiounskanner virgestallt ginn.

Weider Erklärungen vum Zachäus fannt Dir hei.